Fahrzeuge

  • Reisebus ***:38 Sitzplätze, WC,  Tonanlage, Schikasten
  • Reisebus ***: 20 Sitzplätze, CD, DVD
  • Bus: 20 Sitzplätze
  • Bus: 14 Sitzplätze
  • 6 Busse: 9 Sitzplätze

     
Taxi BMW Kombi Touring: 5 Sitzer

oyondu-eamia GmbH